Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss ORION Postordre Norge AS, Kolbotnveien 5, 1410 Kolbotn, Tlf. 23 24 43 00, e-post: post@orion-shop.no på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende angreskjemaet eller en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted www.orion-shop.no/angrerett. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

OBS

Unntak fra angreretten
Sending av forseglede varer som av helsemessige eller hygieniske grunner ikke uten videre kan returneres, og som er åpnet av kunden etter levering.
Sending av forseglede lyd- eller forseglede bildeinnspillinger, eller dataprogram hvor forseglingen er brutt av kunden.

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:
ORION Postordre Norge AS, Kolbotnveien 5, 1410 Kolbotn - Org.Nr. 971.234.326
Tlf.: 23244300, e-post: post@orion-shop.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)

▢ varer (spesifiser på linjene nedenfor)
▢ tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)Sett kryss og dato:

▢ Avtalen ble inngått den (dato) (ved kjøp av tjenester)
▢ Varen ble mottatt den (dato) (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn:
Forbrukerens/forbrukernes adresse:
Dato:

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes).